(Read this policy in English here)

Yn y practis hwn, rydym yn wir cymryd cwynion o ddifrif ac yn ceisio sicrhau bod pob claf yn fodlon ar eu profiad o'n gwasanaeth. Pan fydd cleifion yn cwyno, ymdrinnir â hwy yn gwrtais ac yn brydlon fel bod y mater yn cael ei ddatrys cyn gynted â phosib. Mae'r weithdrefn hon wedi’i seilio ar yr amcanion hyn.

Ein nod yw ymateb i gwynion yn y ffordd y byddem am i'n cwyn ni am wasanaeth gael ei drin. Rydym yn dysgu o bob camgymeriad a wnawn ac rydym yn ymateb i bryderon cleifion mewn modd gofalgar a sensitif.

1. Y person sy'n gyfrifol am ddelio ag unrhyw gŵyn am y gwasanaeth a ddarparwn yw: Adam Lody

2. Os bydd claf yn cwyno dros y ffôn neu yn y dderbynfa, byddwn yn gwrando ar ei gŵyn a chynnig ei gyfeirio/chyfeirio at Adam Lody neu Rebecca Anderson (deintyddion) ar unwaith.

3. Os nad yw deintydd ar gael ar y pryd, yna bydd y claf yn cael gwybod pryd y bydd ef neu hi yn gallu siarad â'r deintydd a bydd trefniadau'n cael eu gwneud i sicrhau y bydd hyn yn digwydd. Bydd yr aelod o staff yn cymryd manylion cryno am y gŵyn ac yn eu trosglwyddo. Os na allwn drefnu hyn o fewn cyfnod rhesymol neu os na fydd y claf yn dymuno aros i drafod y mater, bydd trefniadau'n cael eu gwneud i rywun arall ddelio ag ef.

4. Os bydd y claf yn cwyno mewn ysgrifen, bydd y llythyr yn cael ei drosglwyddo yn syth i: Adam Lody neu Rebecca Anderson

5. Os yw cwyn yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar ofal clinigol neu daliadau cysylltiedig, fe'i cyfeirir at y deintydd fel arfer, oni bai nad yw'r claf am i hyn ddigwydd.

6. Byddwn yn cydnabod cwyn y claf mewn ysgrifen ac yn amgáu copi o'r cod ymarfer hwn cyn gynted ag y bo modd, fel arfer o fewn tri diwrnod gwaith. Byddwn yn ceisio ymchwilio i'r gŵyn er mwyn rhoi esboniad o'r amgylchiadau a arweiniodd at y gŵyn.

7. Byddwn yn cadarnhau'r penderfyniad ynghylch y gŵyn mewn ysgrifen i'r claf yn syth ar ôl cwblhau ein hymchwiliad.

8. Cedwir adroddiadau priodol a chynhwysfawr ynghylch unrhyw gŵyn a dderbynnir.

9. Os nad yw cleifion yn fodlon ar ganlyniad ein gweithdrefn yna gellir ceisio cyngor gan:

GIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Is-adran Gofal Sylfaenol a Rhwydweithiau
Tŷ Llanarth
Uned 1, Porth Trecelyn
Stryd y Bont
Trecelyn
NP11 5GH


ffôn: 01495 241200

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Nick Bennett
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
www: www.ombudsman-wales.org.uk
ffôn: 0300 7900203
ebost: ask@ombudman-wales.org.uk

Ar gyfer cwynion ynghylch triniaeth breifat
Gwasanaeth Cwynion Deintyddol
Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol
2 Cherry Orchard Road
Croydon
CR0 6BA


www: www.dentalcomplaints.org.uk
ffôn: 0208 2530800
ebost: info@dentalcomplaints.org.uk

Hefyd:
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ


www: www.hiw.org.uk
ffôn: 0300 0628163

Cynghorau Iechyd Cymuned:
Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
Tŷ Raglan
6-8 Clôs William Brown
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbrân
NP44 3AB


ffacs: 01633 484623
ffôn: 01633 838516
ebost: enquiries.aneurinbevanchc@waleschc.org.uk